محصولات شرکت سیگما آلدریچ

شرکتهایی که زیر مجموعه شرکت سیگما الدریچ هستند (تابعه ) :

شركت سيگما :

سیگما تامین کننده اصلی مواد بیوشیمیایی سیگما-آلدریش است  از جمله آنتی بیوتیک ها ، بافرها ، کربوهیدرات ها ، آنزیم ها ، ابزار پزشکی قانونی ، خون شناسی و بافت شناسی ، نوکلئوتیدها ، پروتئین ها ، پپتیدها ، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها است.

شركت الدريچ :

آلدریچ تأمین کننده در بازار تحقیقات و مواد شیمیایی است  . آلدریش مواد شیمیایی آلی و معدنی ، بلوک های ساختمانی ، معرفها ، مواد پیشرفته و ایزوتوپهای پایدار برای سنتز شیمیایی ، شیمی دارویی و علوم مواد را فراهم می کرد. کاتالوگ مواد شیمیایی آلدریچ ، “فهرست و کتابچه راهنمای آلدریچ” به دلیل درج ساختارها ، داده های بدنی و منابع ادبیات ، اغلب به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده قرار می گیرد